ความยาว 6-16 ตัวอักษร (ตัวเลขหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ความยาว 6-16 ตัวอักษร (ตัวเลขหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
กรุณาป้อนชื่อที่ตรงกับบัญชีถอนเงิน
(ถ้ามี)
ธนาคารที่ลูกค้ารับเงิน
(เขียนเป็นเลขอารบิก)